Jakie rodzaje zezwoleń występują w transporcie międzynarodowym?

Dokonywanie transportu międzynarodowego przez przewoźników prowadzących działalność gospodarczą, wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń. Wydawane są one przez różne kraje i dotyczą przejazdów tranzytowych oraz przewozów do kraju docelowego. Aktualny wykaz rodzajów zezwoleń na przewozy ładunków przez polskich przedsiębiorców, można znaleźć w informacjach udostępnianych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Generalny podział istniejących zezwoleń występujących w transporcie międzynarodowym wskazuje na istnienie zezwoleń w krajach członkowskich Unii Europejskiej i poza tymi krajami. Podobny podział stosowany jest w przypadku zezwoleń na przewóz osób przez polskich przedsiębiorców. Sprawdźmy, jak przedstawia się katalog rodzajów zezwoleń wykorzystywanych i wymaganych w transporcie międzynarodowym.

Typy zezwoleń w transporcie międzynarodowym

Przy przewozach drogowych dokonywanych przez polskich przewoźników na trasach międzynarodowych można spotkać się z następującymi rodzajami zezwoleń:

  • Zezwolenia ogólne, dające przedsiębiorcom prawo do wykonywania przewozu dwustronnego, z  Polski do kraju docelowego, lub przewozu tranzytowego, przez terytorium danego kraju, którego zezwolenie dotyczy,
  • Zezwolenia dwustronne, nazywane również zezwoleniami loco, które uprawniają przedsiębiorców do wykonania przewozu wyłącznie jednorazowego, pomiędzy Polską, a krajem, który wydał dane zezwolenie. Zezwolenie dwustronne umożliwiają jednokrotny przejazd tam i z powrotem do kraju, który wydał zezwolenie.
  • Zezwolenia tranzytowe, dające posiadaczom prawo do wykonywania jednokrotnego przewozu przez terytorium danego kraju, wskazanego w zezwoleniu. Przewoźnik może więc dokonać przejazdu przez kraj dwukrotnie – w drodze do celu swojej podróży i przy powrocie do kraju. Zezwolenie tranzytowe nie daje prawa do załadunku lub dokonywania wyładunku na terenie kraju tranzytowego.
  • Zezwolenia kr-3, pozwala na docelowy wywóz lub wwóz ładunków z lub do kraju innego, niż kraj, w którym został zarejestrowany dany pojazd wykorzystywany w działalności transportowej przez przedsiębiorcę.

 

Zezwolenie niekonieczne

Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w przypadku wjazdu na terytorium większości krajów członkowskich Wspólnoty i dokonywaniu przewozu ładunków, przewoźnik nie będzie musiał posiadać odpowiednich zezwoleń. Zezwolenia nie obowiązują w transporcie międzynarodowym, jeśli Polska ma podpisaną z danym krajem umowę dwustronną. Funkcjonuje ona na zasadzie wzajemności i w takim przypadku nie są wymagane dodatkowe zezwolenia od przedsiębiorców wykonujących przewóz ładunków na potrzeby własne. Nie tylko kraje Unii Europejskiej mają podpisane z Polską umowy dotyczące takich przewozów. Zezwolenia nie są obowiązkowe do i z krajów: Iran, Irak i Norwegia.

Jeśli przewóz dokonywany jest przy użyciu pojazdów o ładowności do 3,5 tony i masie całkowitej nieprzekraczającej 6 ton i mamy do czynienia z przewozem bilateralnym i tranzytowym, wówczas przedsiębiorca nie musi wnioskować o zezwolenie w przewozie dokonywanym na lub przez: Białoruś, Kazachstan, Rosję, Macedonię, Mołdawię, Ukrainę, Uzbekistan, Serbię, Kirgistan, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację i Czarnogórę.