Jak zostać przewoźnikiem osób lub rzeczy w Polsce?

Jak uzyskac licencję na przewóz osób lub rzeczy?

Prowadząc przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem osób lub rzeczy, należy posiadać odpowiednie pozwolenie na taką działalność. Mowa tu o licencji nadawanych na mocy ustawy o transporcie drogowym. Licencja jest niezbędna zarówno przy dokonywaniu przewozów drogowych osób autokarami, jak i samochodami osobowymi, czy też przewozów rzeczy, bez względu na wielkość ładunku. Oprócz ustawy o transporcie drogowym, szczegółowe wytyczne dotyczące uzyskiwania licencji na przewóz osób lub rzeczy zawarte są w rozporządzeniu nr1071/2009/WE z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

Transport krajowy

Chcąc wykonywać przewóz osób lub rzeczy w ramach działalności zarobkowej, przewoźnik powinien wystąpić o wydanie licencji krajowej do starosty lub prezydenta miasta właściwego dla siedziby swojej firmy.

Licencję wydaje się na okres minimum 2 lat a maksimum 50 lat. Jeśli dokument ten wydawany jest na okres od 2 do 15 lat, kosztuje 200 zł, w przypadku licencji na 16-30 lat kosztuje 250 zł, a jeśli licencja obejmuje okresom 31 do 50 lat, będzie kosztowała 300 zł. Jedna licencja liczona jest w odniesieniu do jednego pojazdu.

 

Transport międzynarodowy

Chcąc wykonywać przewóz osób lub rzeczy wykonując działalność transportową, przedsiębiorca powinien wystąpić o licencję międzynarodową do ministra infrastruktury, ale wydawaniem licencji zajmuje się właściwie Główny Inspektor Transportu Drogowego. Oprócz zezwolenia ministerialnego, przedsiębiorca musi też wystąpić o uzyskanie licencji wspólnotowej.

 

Transport rzeczy

W przypadku podejmowania się transportu rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, w ramach działalności zarobkowej, należy uzyskać licencję na transport drogowy rzeczy. Jeśli przedsiębiorca dokonuje transportu rzeczy na własne potrzeby, wystarczy, aby okazał pozyskane od starosty zaświadczenie.

Można pozyskać licencję na transport krajowy lub międzynarodowy rzeczy. Przy ubieganiu się o licencję na przewóz rzeczy przynajmniej jedna osoba z zarządu firmy lub zarządzający transportem musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych. Nawet jeśli przedsiębiorca posiada licencję na międzynarodowy przewóz rzeczy, nie uprawnia ona do spedycji rzeczy na terenie kraju. Międzynarodową licencję na przewóz rzeczy wydaje się na okres od 5 do 10 lat, znacznie krócej niż przy licencji krajowej, wydawanej na okres od 2 do 50 lat.

 

Transport międzynarodowy osób

Firmy zajmujące się zarobkowo transportem osób, muszą posiadać licencję krajową lub międzynarodową, z tym, że licencja międzynarodowa funkcjonuje również w kraju. Przy uzyskiwaniu licencji nie ma znaczenia, jak dużymi pojazdami dysponuje przedsiębiorca, ale musi on posiadać kwalifikacje zawodowe, zabezpieczenie finansowe i nie być karanym za określone przestępstwa. Licencje na międzynarodowy przewóz osób autobusem wydawane są na okres maksymalnie 10 lat.